ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องรู้จักการ ปิดทองหลังพระ ต้องรู้ว่า ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง คือสิ่งที่คนในชาติต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ประชาชนที่ต้องการสร้างชาติให้มั่นคงและเข้มแข็งเพื่อทัดทานถ่วงดุลกับอำนาจรัฐจะต้องรู้จักปลดเปลื้องใจให้พ้นจากความเฉยชาและความกลัวเป็นประการแรก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone