เราเป็นผู้นำของประเทศที่กำลังปฏิวัติ กำลังต่อสู้กับศัตรูอยู่ ประเทศเรายังยากจนอยู่ เพราะฉะนั้นเราใส่เสื้อผ้าขาดถือว่าเป็นบุญของประชาชนของประเทศ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

เงินไม่เคยทำให้คนมีความสุข และจะไม่มีอะไรในตัวของมันที่สร้างความสุขได้ เมื่อมีเงินเพิ่มอีกหนึ่งก็มีความต้องการเพิ่มอีกหนึ่ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ไม่ทุรนทุรายกับใครหรอก ไม่ลัก ไม่ขโมย ไม่เอาของใคร ใครรวยก็ช่างเขาเถอะ จะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เราได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ ไม่ได้ก็ไม่เอา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม จำเป็นต้องอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะคนจะมีสุขภาพดี ครอบครัวอยู่เย็น สังคมจะเป็นสุข ก็ต้องเกิดขึ้นจากความพอดี ความพอประมาณ หรือความพอเพียง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone