ผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์ย่อมรู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการยกฐานะสิทธิสตรี ความก้าวหน้าของสังคมสามารถวัดได้จากความเสมอภาคทางเพศ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งนิรันดร ความเปลี่ยนแปลงย่อมบังเกิดทั้งในชีวิตของเราและในความเป็นไปของโลก เราจะต้องติดตามมันไป ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตาม มันเป็นของจริง มันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา สัมผัสกับชีวิตของเราทุกคน