การที่เราพูดออกมาถึงความรู้สึกซาบซึ้งเพียงใดนั้น เราต้องไม่มีวันลืมว่าความสำนึกบุญคุณสูงสุดนั้นไม่ใช่วาจาที่เปล่งออกมา แต่เป็นการใช้ชีวิตด้วยคำพูดนั้น

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

คนไม่ดี ประกอบอาชีพไม่สุจริต ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าเขาสำนึกได้ และเลิกเสีย แล้วหันมาประกอบอาชีพสุจริต จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ผมมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า การตอบแทนบุญคุณ แผ่นดิน เพื่อสร้างถิ่นไทยให้ใสสะอาดให้สัมฤทธิ์ผลนั้นต้องเข้าใจและกระทำหลายอย่าง เพราะการจะทำถิ่นไทยให้สะอาด มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่ผมพูดหมายถึงว่า ต้องมีการปฏิบัติพร้อมกันทั้งกายและทั้งใจ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีคุณแก่เรา การรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดินนั้นเป็นคุณสมบัติของคนดีโดยทั่วไป