ผมมองว่าวิถีแห่งทุนนั้นต้องพัฒนาจากล้าหลังไปสู่ก้าวหน้า แต่เป้าหมายของทุนนั้นคืออะไร ทุนก้าวหน้าไปรับใช้สังคมถือเป็น “ทุนสัมมา” แต่ถ้าหากว่าทุนก้าวหน้าไปนำสังคมมารับใช้ทุนถือเป็น “ทุนสามานย์”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

การได้มาซึ่งอำนาจรัฐด้วยวิธีฉ้อฉลโดยถือเอาการเลือกตั้งเป็นเพียง “แบบพิธี” เพื่อเข้าสู่การผูกขาดทางการเมือง นี่แหละเป็น “เผด็จการ” อันมีอยู่ในกระบวนการ “ประชาธิปไตย” ที่มีอยู่จริงตลอดมา แม้ในการเลือกตั้ง ที่จะมีต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone