ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอ แต่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็ง

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone