ในท้ายที่สุดแล้ว กฎหมายไม่ได้มีเพื่อระงับหรือยับยั้ง แต่มีเพื่อรักษาไว้และขยายซึ่งเสรีภาพ สำหรับทุกรัฐที่ก่อตั้งขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่ใดไร้กฎหมายที่นั่นไร้เสรีภาพ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสของชีวิตที่ถูกจัดวางไว้ แต่เป็นผลมาจากจิตสำนึกที่ดี, สุขภาพที่ดี อาชีพและเสรีภาพในการแสวงหา

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone